Informácie o pobyte

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP)

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na rezervácie ubytovacích služieb poskytovaných prevádzkovateľom chaty, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom/klientmi prostredníctvom internetovej stránky: www.dotatier.com, www.gotatras.com,  telefonicky na číslo: 0918335925, prípadne e-mailom na e-mail: info@dodatier.com, info@gotatras.com, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii ubytovania v Chatke Eelegance (ďalej len „chata“).

1.2 Klient je oprávnený využívať rezervácie ubytovania len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie. Pri opakovanom využívaní rezervácie je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ chaty si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa chaty. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP.

1.3 Každý klient berie na vedomie, že všetky ceny a podmienky rezervácie a poskytovania služieb platia výlučne pre rezervácie ubytovania uskutočnené prostredníctvom internetovej stránky, telefónneho čísla a e-mailovej adresy uvedených v bode 1.1.

1.4 Rezerváciou ubytovania klient potvrdzuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2. Rezervácia

2.1 Pri rezervácii má klient možnosť overiť si aktuálne voľné ubytovacie kapacity v chate podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (dátum príchodu, dátum odchodu, počet osôb a pod.).

2.2 Pri     rezervácii     ubytovania     po     výbere     všetkých     údajov      pre     začiatok      a     koniec       pobytu,  počet osôb a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.3 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e-mailovú adresu potvrdenie rezervácie. 

3. Platobné podmienky

3.1 Úhradu za pobyt rezervovaný klientom je klient povinný zrealizovať v plnej výške pri rezervácii prevodom na účet, uvedený na web stránke, alebo prostredníctvom platobnej brány.
3.2 Postup a činnosť prevádzkovateľa chaty vychádza z etických princípov a rešpektuje súkromie klienta.
3.3 Klient splnomocňuje prevádzkovateľa chaty na overenie si poskytnutých informácii o kreditnej/debetnej karte v príslušnom call centre banky, alebo spoločnosti, ktorá kreditnú/debetnú kartu vydala. 

4. Storno podmienky

4.1 Akékoľvek zmeny uskutočnenej rezervácie zo strany klienta je možné uskutočniť elektronicky po zadaní e-mailovej adresy klienta zadanej pri rezervácii a to písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom rezervačného oddelenia prevádzkovateľa chaty na telefónnom čísle: 0918335925, e-mailová adresa: info@dotatier.com, poštová adresa: Universal Consulting s.r.o., Štúrovo námestie 18, 911 01  Trenčín. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať jeho plné meno a dátum pobytu. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ chaty uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ chaty nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa chaty z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

4.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi chaty nárok na storno poplatok nasledovne:

Výška storno poplatku je stanovená a platná pre všetky pobyty nasledovne ( s výnimkou termínov Silvester):

pri zrušení nad 14 dní pred nástupom na pobyt 0% z ceny pobytu
pri zrušení od 14 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu

Storno poplatky platné pre pobyty v termíne Silvester (27.12-06.01)
pri zrušení nad 30 dní pred nástupom na pobyt 0% z ceny pobytu
pri zrušení od 30 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu

4.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi hotela nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt pri akciových pobytoch (čl. 6 VOP) vzniká prevádzkovateľovi chaty nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ chaty oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom.

4.6 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ chaty klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ chaty je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení  rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa chaty na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa chaty v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ chaty klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient.

5. Osobitné ustanovenia

5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri online rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa prevádzkovateľa chaty telefonicky na telefónnom čísle 0918335925:  alebo emailom: info@dotatier.com.
5.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 16.00 hod. Check-out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod.
5.3 V prípade osobitných požiadaviek (detská postieľka, neskorý nástup alebo odchod z pobytu (late check-in alebo late check-out) alebo záujmu o rezerváciu doplnkových služieb je klient oprávnený obrátiť sa na uvedené telefónne číslo, alebo email.

6. Akciové pobyty

6.1 Prevádzkovateľ chaty je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.).
Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchylne alebo osobitne.

7. Ochrana osobných údajov


 V súvislosti s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ)  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len„GDPR") a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu
sprostredkovateľa s GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke https://dotatier.com/gdpr-informacna-povinnost ,

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť, alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP.

8.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ chaty si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránky prevádzkovateľa chaty www.dotatier.com. 

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.10.2017.

Prevádzkový poriadok 

(rekreačného domu Elegance č. 433)

Prevádzkovateľ:  

Spoločnosť:    

Sídlo:  

IČO:   

IČ DPH:  

Zapísaný:

Universal Consulting s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava

36340219

SK 2021910022

v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. odd. Sro  vložka č. 47503/B Lucia Henčelová (štatutárny orgán)

                                             
Vypracovaný dňa: 23.08.2017

Posúdený dňa:    Regionálny úrad
Verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši


Ubytovanie – prevádzkový poriadok 

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní ubytovacích služieb obyvateľstvu – ubytovanie. 


a) identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia chatka Elegance č. 433

obchodné meno, názov firmy:    

adresa prevádzkovateľa:  

IČO:   

telefonický kontakt:   

email:

názov a adresa prevádzky:

Universal Consulting s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava

36340219

+421 907722396

info@dotatier.com

chatka Elegance,  Ráztocká 21, 031 05 Liptovský Mikuláš, Holiday Tatralandia Village


b) druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb 

Popis ubytovacieho zariadenia: 

stručná charakteristika ubytovacieho zariadenia:    

celková ubytovacia kapacita:  

počet izieb, zariadenia na osobnú hygienu:   zásobovanie pitnou vodou:

chatka Elegance  v Holiday Village Tatralandia

2 izby,  5 lôžok

1 izba – 3 lôžka
2. izba – 2 lôžka, spojen s kuchyňou
pedsieň
1 zariadenie na osobnú hygienu

Zabezpečené

kategória v zmysle vyhlášky MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried: Rekreačný dom v Chatovej osade​​​​​​​

c) podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Za ich dodržiavanie je zodpovedná spoločnosť Universal Consulting s.r.o, konateľ: Lucia Henčelová , ktorá zabezpečuje opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. 

Prevádzka musí byť udržiavaná v čistote a poriadku. Pracovníci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny. Zamestnanci sú vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávaných činností, predovšetkým pracovným odevom a pracovnou obuvou. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov, ako aj čistej bielizne.

V ubytovacom zariadení sa umiestni na vhodnom a dostupnom mieste lekárnička prvej pomoci, ktorej vybavenie sa priebežne dopĺňa.


d) spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvenciu jej výmeny

Prevádzkovateľ dodržiava požiadavky na udržanie štandardu chatových osád *** triedy. Uteráky a posteľná bieližeň sa vymieňa po každej výmene hostí, minimálne však raz za týždeň. Každý ubytovaný návštevník má vlastné čisté uteráky a posteľnú bielizeň. 

Upratovanie a výmena bielizne je vykonávané externe na základe Zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb od  profesionálnej  upratovacej spoločnosti: TS Comp, s.r.o., Vrlíková 1183/6, 03 01  Liptovský Mikuláš na základe objednávky. 

Znečistené uteráky sú oddelené od čistých uterákov. 
 
Zodpovednosťou spoločnosti TS Comp, s.r.o. je zabezpečenie personálu, čisitacich prostriedkov, zabezpečenie kompletnej čistoty vstupnej haly, izieb, hygienickej miestnosti, sanity, ako aj výmeny bielizne, uterákov. Pranie zabezpečujú prostredníctvom externej lokálnej práčovne. 


V zariadení je dostatočné množstvo čistej bielizne. Pri manipulácii s bielizňou nedochádza k vzájomnému styku či zámene čistej bielizne a použitej bielizne. Poškodená a opotrebovaná posteľná bielizeň sa vyradí z používania. 

Čistú posteľnú bielizeň možno prepravovať do zariadenia, len ak je zabalená tak, aby sa zabránilo jej kontaminácii. Skladovaná je u spoločnosti TS Comp, s.r.o.


e) spôsob a frekvenciu bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia 

Bežné upratovanie celého rekreačného domu si ubytovaný hosť vykonáva denne sám. 

V predsieni je umiestnená metla, metlička, lopatka, vedro a handra na podlahu. V kuchyni je umiestnená špongia na riad, čistiaci prostriedok na riad a utierka. 

Upratovacia firma zabezpečí komplet upratania priestorov po každom odubytovaní hostí. Komplet upratanie zahŕňa vetranie, oprašovanie, vyprádzňovanie smetných košov, transport smetí,čistenie vstupných dverí, výmena posteľnej bielizne, uterákov, čistenie obkladov, kuchynskej dosky, batérie, drezu, povysávanie a umytie podláh, dezinfekcia.

Podľa potreby, avšak najmenej 2 x ročne bude zabepečené veľké upratovanie tepovanie, umytie okien, prášenie matracov a kobercov…. 

Maľovanie a základná oprava všetkých umývateľných povrchov sa vykonáva najmenej raz za dva roky. 


f) postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu 

Zariadenia na osobnú hygienu sú upratované chyžnými externej spoločnosti TS Comp, s.r.o. pri každej výmene hostí, avšak minimálne raz za týždeň. 


g) postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov 

V ubytovacom zariadení je vykonávané ničenie živočíšnych škodcov na základe upozornenia prítomnosti týchto škodcov ubytovanými hosťami okamžite. 
Ničenie škodcov bude vykonávať externá firma. 


h) spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Odvoz TKO zabezpečuje Tatry Mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO 31560 636 2x týždenne zo spoločných nádob na odpad na základe Zmluvy o poskytnutí služieb súvisiacich s užívaním nehnuteľností zo dňa 31.5.2017.
Nádoby sa čistia pri každém upratovaní. 


Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Ubytovací poriadok je platný od 23.08.2017
Prevádzkovateľ:  Universal Consulting s.r.o.
Konatelia: Lucia Henčelová

Reklamačný poriadok 

I.     Základné ustanovenie 

Poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami časti VII. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a dodatkov, ktoré ich menia a dopĺňajú a predpisov vydaných na jeho realizáciu. 

II.    Právo na reklamáciu 

V prípade, ak sú hosťovi v Chate Elegance (ďalej len „chata“) poskytované služby nižšej kvality, alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté, alebo ako je to obvyklé, vzniká hosťovi právo na reklamáciu.

III.    Uplatnenie reklamácie 

Ak hosť zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu u prevádzkovateľa chaty, alebo iného zodpovedného pracovníka a to v prevádzke, v ktorej bola služba poskytnutá. 

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je potrebné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby (kópia objednávky, výpisu z účtu, faktúry a pod.) pokiaľ má takéto doklady k dispozícii. Ak to povaha reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby hosť pri uplatňovaní reklamácie predložil aj vec, ktorej chybu vytýka. Prevádzkovateľ chaty, alebo iný zodpovedný pracovník zapíše reklamáciu hosťa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie. 

Prevádzkovateľ chaty, alebo ním poverený pracovník je povinný po starostlivom preskúmaní rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní od podania a zapísania reklamácie hosťom do reklamačného protokolu. 

IV. Ubytovacie služby 

Na úseku ubytovacích služieb má hosť právo na bezplatné, riadne a včasné vybavenie nedostatkov, t. j. výmenu, alebo doplnenie drobného vybavenia v rozsahu Vyhlášky MH SR č. 419/2001 Zb. 

V prípade, ak nie je možné odstrániť chyby technického charakteru na chate, a ak prevádzkovateľ chaty nemôže poskytnúť hosťovi iné náhradné ubytovanie a chata bude aj napriek týmto nedostatkom hosťovi prenajatá, tak má hosť právo na: 
- primeranú zľavu z ceny podľa platného cenníka, alebo 
- zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie zaplatenej úhrady bezhotovostným prevodom. 
Vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie v hotovosti je vylúčené. 

V prípade, že z jednostranného rozhodnutia prevádzkovateľa chaty dôjde k závažnej zmene v ubytovaní oproti potvrdenému ubytovaniu na faktúre a hosť nesúhlasí s náhradným ubytovaním, má tiež právo na zrušenie zmluvy pred prenocovaním a vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie bezhotovostným prevodom. Vrátenie zaplatenej úhrady za ubytovanie v hotovosti je vylúčené. Po dohode medzi hosťom a prevádzkovateľom chaty je možné kompenzovať prípadné nedostatky aj bezplatným poskytnutím služieb. 

V.     Lehoty na uplatnenie reklamácií 

 Hosť je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu. Právo na reklamáciu zaniká, ak sa neuplatní do 2 dní odo dňa po dni, kedy sa zákazník o skutočnostiach, ktoré mohli byť dôvodom na reklamáciu, dozvedel. 

VI.    Spoluúčasť hosťa na vybavovaní reklamácie  

Hosť je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby. Ak to vyžaduje povaha veci, musí hosť umožniť prevádzkovateľovi chaty, alebo inému zodpovednému pracovníkovi prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na prechodné ubytovanie, aby bolo možné presvedčiť sa o odôvodnenosti reklamácie.

VII.     Záverečné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom: 01. 10. 2017.

Ubytovací poriadok

I. Úvodné ustanovenie

Rekreačný dom Elegance  (ďalej len „chata“) je vo vlastníctve právnickej osoby.

Prevádzkovateľ chaty:


Spoločnosť:    

Sídlo:  

IČO:   

IČ DPH:  

Zapísaný:

Universal Consulting s.r.o.

Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava

36340219

SK 2021910022

v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I. odd. Sro  vložka č. 47503/B Lucia Henčelová (štatutárny orgán)


II. Podmienky ubytovania

1. Nástup na ubytovanie

Na základe objednaného a zaplateného ubytovania sa v deň príchodu môže hosť ubytovať najskôr od 16:00 hodiny. Prevzatie kľúčov od chaty prebehne na recepcii Holiday Village Tatralandia (ďalej len „HVT“).

2. Ukončenie ubytovania

Hosť  svoj  pobyt  odhlási  najneskôr  do  10:00  hodiny.  Izba  sa  považuje  za  uvoľnenú potom, čo hosť vynesie  z chaty  všetky  svoje  veci,  odovzdá  kľúč  od  chaty  na  recepcii  HVT  a oznámi  odhlásenie z ubytovania. 

3. Maximálny počet ubytovaných je 5 osôb. 

III. Rezervácia

Nezáväzná rezervácia prebehne na základe zaslania e-mailu od zákazníka s minimálne uvedením termínu a počtu osôb pre ubytovanie (e-mailová adresa pre rezervácie: info@dotatier.com).

Prevádzkovateľ rezerváciu buď potvrdí, alebo nepotvrdí, následne zašle cenovú ponuku, prípadne bude po zákazníkovi požadovať dodatočné informácie k pobytu e-mailovou formou. Po odsúhlasení ponuky zákazníkom, prevádzkovateľ vyzve zákazníka k zaplateniu úhrady za ubytovanie vo výške 100% z celkovej ceny pobytu. Záväzná rezervácia prebehne až po zaplatení úhrady celého pobytu. Rezervácia ubytovania urobená písomne, alebo telefonicky, ktorá bola prevádzkovateľom potvrdená a nebola zákazníkom včas zrušená, je považovaná za obojstranne záväznú. 

IV. Cena

Ceny sú uvedené v samostatnom cenníku a sú konečné. 

Cena zahŕňa: prenájom chaty s príslušenstvom, dodávku elektrickej energie, teplej a studenej vody, posteľného prádla, uterákov, parkovanie na vyhradenom mieste. 

Cena nezahŕňa: poistenie, dopravu a stravovanie.

Miestny poplatok: Prevádzkovateľ je povinný uhradiť za každého hosťa miestny poplatok pre mesto Liptovský Mikuláš. Hosť je vopred informovaný, pokiaľ je poplatok zahrnutý v cene. V opačnom prípade je prevádzkovateľ povinný vyberať mimo cenníka za ubytovanie aj tzv. daň za ubytovanie, ktorý bude účtovaný samostatne a to vo výške 1,- EUR/osoba/noc.

V. Platobné podmienky

Záväzná rezervácia: Povinnosťou zákazníka je zaplatiť 100 % z ceny za ubytovanie do troch dní po obdržaní potvrdenia (e-mail) zo strany prevádzkovateľa. Ak táto úhrada nebude zrealizovaná na bankový účet do piatich pracovných dní po elektronickom potvrdení, tak bude rezervácia automaticky stornovaná. V prípade, že zákazník v priebehu prenájmu svojvoľne zruší časť svojho prenájmu, musí o tom bezprostredne informovať prevádzkovateľa.  Zákazník v tomto prípade nemá nárok na finančnú náhradu za nevyužitú časť pobytu.

VI. Kaucia v prípade návštevy Aquaparku 

V prípade, že si zákazník zakúpi Aquapass na recepcii HTV, bude mu účtovná vratná kaucia za čipy vo výške 100 Eur (za celú rodinu, partiu, či hostí chatky). Kaucia je vratná pri odchode z Aquaparku. 

VII. Storno podmienky (Zrušenie rezervácie)

Zrušenie priamej rezervácie bez sprostredkovateľa (napr. zľavový alebo internetový portál, cestovná kancelária a pod.)
Zákazník má právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu ubytovania a to výhradne písomnou alebo elektronickou (e-mailovou) formou. Zrušenie nastáva dňom doručenia na adresu prevádzkovateľa alebo do e-mailovej schránky prevádzkovateľa chaty.

Ak zákazník zruší rezerváciu, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi nižšie uvedený storno poplatok z celkovej ceny ubytovania.

Výška storno poplatku je stanovená a platná pre všetky pobyty nasledovne (s výnimkou termínov Silvester):

 • pri zrušení nad 14 dní pred nástupom na pobyt 0% z ceny pobytu
 • pri zrušení od 14 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu

Storno poplatky platné pre pobyty v termíne Silvester (27.12-06.01):

 • pri zrušení nad 30 dní pred nástupom na pobyt 0% z ceny pobytu
 • pri zrušení od 30 – 0 dňa pred nástupom na pobyt 100% z ceny pobytu


Vyúčtovanie a vrátenie uhradenej sumy znížené o storno poplatok zašle prevádzkovateľ do 30-tich dní od nahlásenia zrušenia ubytovania.

V prípade nepredvídateľných okolností na strane prevádzkovateľa, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu a bezprostredne o tom informovať zákazníka. Zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie zaplatenej zálohy alebo ponúknutie náhradného termínu zo strany prevádzkovateľa.

Zrušenie priamej rezervácie cez sprostredkovateľa (napr. zľavový alebo internetový portál, cestovná kancelária a pod.)
Chatka Elegance vystupuje v tomto prípade ako dodávateľ tretej strany, a preto zrušenie rezervácie oznamuje zákazník primárne jeho sprostredkovateľovi (tretej strane) a sekundárne prevádzkovateľovi chaty.
Prevádzkovateľ sa riadi právnym vzťahom voči danému sprostredkovateľovi (tretej strane)
a nevystupujú priamo voči zákazníkovi ako poskytovateľ (dodávateľ). V prípade zrušenia
rezervácie ubytovania, prípadný storno poplatok je upravený zmluvným prípadne iným vzťahom zákazníka a sprostredkovateľa (tretej strany).

VIII. Reklamácie

V prípade výhrad k dohodnutým podmienkam ubytovania, je hosť povinný svoje pripomienky ihneď písomne, alebo osobne oznámiť prevádzkovateľovi. Ak svoje pripomienky neoznámi bezprostredne, stráca nárok na neskoršie možné odškodnenie.

Sťažnosti hostí, resp. prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti chaty sa riadia podľa reklamačného poriadku.

IX. Poistenie

Cena za ubytovanie neobsahuje žiadne poistenia.

X. Práva a povinnosti hosťa

Účastníci ubytovania musia v deň nástupu dosiahnuť 18 rokov. Osoby mladšie ako 18 rokov môžu byť ubytované len v sprievode zákonného zástupcu, prípadne inej sprievodnej osoby staršej ako 18 rokov.

Hosť má právo najmä:

 • reklamovať prípadné nezhody a žiadať ich odstránenie, prípadne doplnenie, 
 • vyžadovať ubytovanie podľa potvrdenej ponuky,
 • byť oboznámený so všetkými prípadnými zmenami v rozsahu, kvalite, termíne a cene objednaného ubytovania.

Hosť musí rešpektovať najmä tieto povinnosti:

 • zaplatiť cenu za ubytovanie v určenom termíne,
 • predložiť doklady požadované prevádzkovateľom (občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 135/82 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v platnom znení a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení),
 • každý hosť, ktorý nie je štátnym občanom SR (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2008 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcii úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
 • dodržiavať ubytovacie podmienky. 
 • zaplatiť vzniknutú škodu spôsobenú účastníkmi ubytovania a im zverenými osobami,
 • dodržiavať ZÁKAZ FAJČENIA.  Pri porušení tohto zákazu bude zákazníkovi vyrubená pokuta 50 €, ktorú si bude chatová osada nárokovať z kaucie hosťa. 
 • nepremiestňovať zariadenie chaty bez súhlasu prevádzkovateľa,
 • nevykonávať úpravy ani akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo inej technologickej inštalácie,
 • nepoužívať žiadne elektrické spotrebiče, okrem určených na osobnú hygienu (holiaci strojček, sušič vlasov, masážny strojček a pod.),
 • nevnášať do chaty športové náradie a predmety, na úschovu ktorých sú vyhradené priestory na recepcii,
 • pred odchodom z chaty uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá a uzamknúť dvere,
 • prípadné vzniknuté závady je hosť povinný okamžite nahlásiť na recepcii,
 • riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa a týmto ubytovacím poriadkom.

Za stratu kľúča od chaty + výmenu vložiek účtujeme 100,- €. V prípade poškodenia zariadenia je hosť povinný škodu uhradiť na mieste, prípadne škodu okamžite odstrániť. V prípade, že škodu neodstráni včas a tým zabráni pobytu ďalšiemu zákazníkovi, je povinný uhradiť plnú cenu ďalšieho pobytu a s tým spojené náklady.

Parkovisko je bezplatné a nie je strážené. Prevádzkovateľ nezodpovedá za odcudzenie, prípadne za spôsobenú škodu na motorových vozidlách. Hostia môžu parkovať len na parkovisku, ktoré sa nachádza pred chatou. Odporúčame hosťom, aby sa presvedčili o riadnom uzamknutí a zabezpečení auta. V aute nenechávajte voľne položené osobné veci.

V prípade požiaru je hosť povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu) a po príchode jednotky požiarnej ochrany, pokynmi veliteľa zásahu.

Hosť súhlasí s tým, že do chaty počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár, pripadne prevádzkovateľ chaty.

Pri používaní kuchyne dbajte na čistotu a poriadok. Po použití vráťte všetok riad čistý na svoje miesto.

XI. Ostatné ubytovacie podmienky v chatovej osade  

1. Chatová osada môže ubytovať iba hosťa, ktorého riadne prihlási. Za týmto účelom predloží hosť príslušnému pracovníkovi chatovej osady ihneď po príchode svoj občiansky preukaz, cestovný pas, alebo iný platný doklad totožnosti. 
2. Chatová osada  a prevádzkovateľ poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu, ktorý určuje príslušný právny predpis. 
3. Ubytovaní hostia sú povinní uložiť si peniaze, cennosti a klenoty do trezoru umiestneného na recepcii, nakoľko v opačnom prípade prevádzkovateľ za tieto veci zodpovedá len do výšky ustanovenej § 1 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení nariadenia č. 586/2008 Z.z a nariadenia č. 281/2010 Z.z.., t.j. do výšky 331,94 EUR. 
4. Hosť môže  prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka chatovej osady a to po zapísaní sa do knihy návštev v čase od 08:00 do 22:00 hodiny. 
5. Pri chorobe alebo zranení hosťa chatová osada zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice na náklady hosťa. 
6. Hosť používa ubytovaciu jednotku len v čase, ktorý bol vopred dohodnutý s  prevádzkovateľom. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, bude hosť ubytovaný od 16:00 hod. do 10:00 hod večer. Hosť je oprávnený používať prenajaté ubytovanie najneskôr do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. V prípade, že tento čas nebude dodržaný, budú hosťovi účtované nasledovné poplatky: uvoľnenie chatky  do 12:00 hod. 20 € do 12:00, uvoľnenie chatky  do 14:00 hod. 30 € do 14:00 . Ak tak hosť neurobí v stanovenej lehote, prevádzkovateľ má právo mu účtovať pobyt aj za nasledujúci deň. 
7. Hosť, ktorý sa chce ubytovať pred 10. hodinou ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc, pokiaľ nie je dohodnutý s prevádzkovateľom individuálne.  Ak sa chce ubytovať po 10. hodine večer v deň príchodu, zaplatí poplatok 20 € za chatku. Skorší check in je možný len na základe dostupnosti a po dohode.
8. V ubytovacej jednotke ani v spoločenských priestoroch chatovej osady nesmie hosť bez súhlasu vedenia chatovej osady, či prevádzkovateľa premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete, alebo iné inštalácie. 
9. V chatovej osade  nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.) 
10. Pred odchodom je hosť povinný v ubytovacej jednotke umyť a odložiť kuchynský riad, ktorý počas pobytu použil, uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v bungalove resp. apartmáne a v príslušenstve svetlo, pozatvárať okná, povypínať elektrospotrebiče, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii. V prípade, že tak nevykoná, môže mu byť účtovaný poplatok za upratanie 20€. V prípade straty kľúča sa hosťovi účtuje pokuta vo výške 70€. V prípade poškodenia inventáru danej ubytovacej jednotky bude hosťovi účtovaný poplatok za poškodenie predmetov . 
11. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v bungalove resp. apartmáne a ani v ostatných spoločenských priestoroch chatovej osady. 
12. Z hygienických a bezpečnostných dôvodov chatová osada nemôže ubytovať psov a iné zvieratá. V prípade nedodržania tohto nariadenia si prevádzkovateľ nárokuje pokutu 60 EUR na noc. 
13. V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj. 
14. Za škody spôsobené na majetku chatovej osady zodpovedá hosť podľa platných predpisov.  
15. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti prevádzkovateľa prijíma prevádzkovateľ telefonicky alebo písomne.
16. V prípade zabudnutej veci v ubytovacej jednotke bude na požiadavku hosťa o nájdenie stratenej veci prihliadané, len ak hosť avizuje zabudnutie veci do 24 hodín od check out. Prevádzkovateľ neručí za nájdenie zabudnutej veci a jej vymáhanie, resp. vymáhanie náhrady je vylúčené. Nájdené zabudnuté predmety budú hosťovi doručené len na základe jeho požiadavky a na jeho náklady. 
17. Hosť je povinný zanechať chatku v pôvodnom stave, v prípade porušenia tohto bodu, bude zákazník odhlásený z pobytu až po uvedení chatky do pôvodného stavu, pričom si  prevádzkovateľ nárokuje účtovať ďalšie plynutie pobytu v zmysle aktuálneho cenníka. 

X. Prechodné a záverečné ustanovenia

Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.10.2017 a platia do doby, pokiaľ sa nestanoví inak.
Zákazník potvrdzuje uhradením celej ceny za ubytovanie, že sú mu tieto všeobecné podmienky známe, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady počas ubytovania, ktoré nemôže ovplyvniť, a ktoré vzniknú z dôvodu vyššej moci. Tieto podmienky majú platnosť ako pre priame ubytovanie tak aj pre ubytovanie sprostredkované treťou stranou. Hosť a prevádzkovateľ chaty sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku, ktorý je záväzný pre obe strany v plnom rozsahu. V prípade, že hosť poruší niektoré z ustanovení ubytovacieho poriadku, má prevádzkovateľ chaty právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní prechodnej ubytovacej služby pred uplynutím dohodnutého času a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí.


Prenajímateľ:  Universal Consulting s.r.o, Ružová dolina 6, 821 08  Bratislava

Telefón:               +421 918 335 925,   +421 907 722 396,